Utredning

Vi tilbyr utredning for å hjelpe å sortere i symptomer og vurdere hvorvidt din tilstand kan tilfredsstille kriteriene for en psykisk lidelse/diagnose. En diagnose kan ha verdifull betydning for å forstå seg selv bedre, få visse type rettigheter (avhengig av diagnose) og vite hva slags behandling som kan være nyttig. 

For alle som ønsker en utredning begynner vi med en basisutredning. Det innebærer først en kartleggende og klinisk samtale, og deretter kartlegging med et strukturert intervju for symptomlidelser. Dette vil som regel ta 2-3 timer (som enten kan tas sammenhegende eller deles opp).
Ved behov vil resultatene drøftes i team, før det settes opp en time til tilbakemelding. For noen vil dette være tilstrekkelig for å få en fullstendig vurdering av symptombilde. I så fall kan resultatene også sammenfattes i en rapport, - som det faktureres en time for. Denne rapporten får du i så fall med deg og kan eventuelt legges ved en viderehenvisning eller lignende. 


For noen vil imidlertid en basisutredning avdekke behov for en utvidet utredning. Ved behov for en utvidet utredning vil du altså få tilbakemelding om dette, og sammen med din behandler vurderes det om du ønsker videre kartlegging. Det vil være behov for en utvidet utredning dersom symptombildet er mer komplekst og sammensatt og således krever ytterligere kartlegging og sortering. Dette vil være tilfelle for symptomer som kan gi indikasjon på ADHD, personlighetsforstyrrelse, traumelidelser, autismespekterforstyrrelse m.m. En slik kartlegging vil vanligvis kreve 4-6 ytterligere timer. Det vil variere hva slags kartleggingsinstrumenter som brukes ved en utvidet utredning. Dette er noe din behandler vurderer. Typisk benyttes strukturerte intervjuer og selvrapporteringskjemaer. Når det er innhentet tilstrekkelig informasjon til å gjøre en vurdering, drøftes resultatene i team og deretter settes det opp en time til tilbakemelding og en time til å sammenfatte resultatene i en rapport som du får med deg. Ved sammensatte lidelser vil vil kunne anbefale en viderehenvisning til spesialisthelsetjenten for en endelig vurdering der. I så fall vil rapporten kunne fungere som en viderehenvisning. 

Velkommen til oss!

Priser


Individuelle timer (45 min):

Dagtid (08.00-16.00): 1.400 kr

Kveldstid (etter 16.00): 1.650 kr


OBS! Vi gjør oppmerksom på at vi har 48 timers avbestillingsfrist før timens oppstart. Timer som ikke møtes til, eller avbestilles etter dette tidspunktet, vil faktureres i sin helhet.