Personlighetstesting

Ønsker du bedre forståelse av deg selv? Det kan hjelpe deg å forstå både dine styrker, samt utfordringer du kan møte i hverdagen.


Neuroticism Extraversion Openness Personality Inventory (NEO-PI) er den mest evidensbaserte, velprøvde og etablerte personlighetstesten som er utviklet fra femfaktormodellen (Big Five). Testen ble utviklet av psykologene Paul Costa og Robert McCrae på 1980-tallet, og den er basert på den femfaktormodellen for personlighet. Den nyeste utgaven heter NEO-PI-3 og består av 240 spørsmål som måler fem hovedtrekk ved personligheten: ekstraversjon, nevrotisisme, medmenneskelighet, planmessighet og åpenhet for nye erfaringer. Disse trekkene representerer grunnleggende aspekter ved en persons atferd, tanker og følelser. Under hvert av disse trekkene finner man 6 underfasetter (til sammen 30 stykker) som hver gir en større dybde i hvordan personligheten din er bygget opp. Det er viktig å huske på at skårene på personlighetstrekkene ikke er positive eller negative i seg selv, men heller representerer ulike måter å tenke, føle og oppføre seg på. Personer med ulike skåre på trekkene og underfasettene kan ha ulike styrker og utfordringer, og ingen skåre er bedre eller dårligere enn andre. Det er også forskjeller i hvilke krav og begrensninger som stilles i ulike situasjoner, og dette påvirker hvordan personligheten kommer til uttrykk.


Personlighetstesting kan brukes til en rekke formål, både innenfor personlig utvikling og i arbeidslivet. Her er noen vanlige bruksområder for personlighetstesting:


I privatlivet:

Innen personlig utvikling vil personlighetstesting kunne gi deg viktig innsikt i hvordan du kan tilpasse deg nye situasjoner og faser i livet. Personlighetstesting kan gi innsikt i dine personlige egenskaper og bidra til økt selvforståelse gjennom å identifisere styrker og egenskaper du kan videreutvikle. Personlighetstesting vil gi deg innsikt i hvordan du forholder deg til deg selv, andre mennesker og omgivelsene dine i mange situasjoner. Denne informasjonen vil være viktig for å skreddersy veiledning og terapi, men også hjelpe deg i hvordan du kommuniserer med de viktige menneskene i livet ditt. Videre vil personlighetstesting kunne kartlegge din selvledelse; hva som motiverer deg, hvilke grenser du har, hvordan du organiserer deg og hvordan du kan nå målene du setter deg.


For par kan personlighetstesting brukes for å gi et større bilde over hvilke tendenser og mønstre hver av dere har, og si noe om hvordan disse mønstrene kan påvirke forholdet. Dermed vil dere få en dypere forståelse av hvordan du selv og partneren din fungerer og hvordan dere kan vokse videre sammen. Personlighet påvirker hvordan dere kommuniserer med hverandre, hvordan samspillet fungerer, hvilke preferanser dere har i ulike situasjoner og setter dere i bedre stand til å få mer effektiv kommunikasjon. Personlighetstesting kan vært et veldig godt hjelpemiddel til å forstå, utforske og løse opp i konflikter som oppstår. Gjennom økt innsikt vil dere kunne forstå hverandres behov på en bedre måte og få hjelp til å håndtere konflikter på en mer produktiv måte. I tillegg gir personlighetstesting muligheter for å identifisere felles interesser, verdier og mål. Det kan hjelpe dere med å bygge sterke bånd, bli mer motstandsdyktige og finne aktiviteter eller prosjekter dere kan sette pris på sammen.


I arbeidslivet: 

Karriereveiledning sammen med personlighetstesting kan hjelpe deg med å få bedre innsikt i dine personlige egenskaper, interesser og verdier. Dette kan være nyttig i karriereveiledning for å identifisere karriereområder som er i samsvar med dine personlighet og interesser. Fordi forskjellige yrker og stillinger stiller ulike krav til den som ansettes, vil ulike personlighetstrekk kunne hjelpe eller hindre vedkommende i hvor godt vedkommende får gjennomført sine arbeidsoppgaver. Dermed er personlighetstesting interessant både for arbeidstaker og arbeidsgiver, da en best mulig match også gir de beste resultatene.


Teamutvikling er viktig for å utføre mange arbeidsoppgaver. Personlighetstesting kan hjelpe til med å bygge og utvikle god dynamikk innad i team slik at de blir mer effektive og velfungerende. Dette berører viktige momenter som å kartlegge viktige komplementære ferdigheter som teammedlemmene har og hvordan rollene innad i teamet skal fordeles basert på styrker og utfordringer. Ved å forstå individuelle personlighetstrekk og preferanser kan man bidra til å skape et balansert team som kan jobbe godt sammen.


Slike foregår personlighetstesting

  • Du bestiller time her, og velger Personlighetstesting.
  • Du legger inn dine opplysninger i bestillingsskjemaet.
  • Du får tilsendt lenke til spørreskjemaet på epost, og din ID på SMS. Deretter besvarer du personlighetstesten.
  • En kvalifisert psykolog ser over resultatene dine, gjør vurderinger og sammenfatter dette i en rapport.
  • Du får tilsendt rapporten og har fysisk eller digital gjennomgang med psykologen.

Velkommen til oss!

Vår psykolog med ansvar for personlighetstesting:

Priser


Big five personlighetstest: 3500kr

(Inkluderer testing, testrapport og 45 min tilbakemeldingssamtale med psykolog)

Big five for par: 6800kr

(Inkluderer 2 tester, 2 testrapporter og 90 min tilbakemeldingssamtale for par med psykolog).


OBS! Vi gjør oppmerksom på at vi har 48 timers avbestillingsfrist før timens oppstart. Timer som ikke møtes til, eller avbestilles etter dette tidspunktet, vil faktureres i sin helhet.